Koulutulokkaan valmiudet

Opetusmateriaalit, raportit ja kirjat

Koulutulokkaan valmiudet

Opetusmateriaalit, raportit ja kirjat

Tekijät: Hanna-Sofia Poussu-Olli ja Tuula Merisuo-Storm

Tutkimus on suoritettu lukuvuoden 1999-2000 alkaessa. Siihen on osallistunut yhteensä 136 koulutulokasta, joista 63 poikia ja 73 tyttöjä. Mittaukset on tehty oppilaiden omissa luokissa ryhmätesteinä. Testin suorittamiseen on käytetty kolme mittauskertaa. Tutkimuksen tarkoituksena on ollut kartoittaa monipuolisesti koulutulokkaiden yksilölliset alkuvalmiudet sekä uuden testistön kehittely ja standardointi. Mittarina käytetyn Koulutulokkaan alkutestin ovat kehittäneet Hanna-Sofia Poussu-Olli ja Tuula Merisuo-Storm. Se sisältää viisi osa-aluetta alatehtävineen: yleinen kielellinen tietoisuus, auditiivinen ja visuaalinen hahmottaminen, muistin ja matematiikan alueet. Koulutulokaan alkutesti painottaa erityisesti lukemisen, kirjoittamisen ja matemaattisten alueiden valmiuksia sekä yleisen kielellisen tietoisuuden selvittämistä.

Mittarina käytetyn Koulutulokkaan alkutestin Cronbachin alpha-arvoksi on saatu .88, joka on erittäin hyvä. Sen kaikkien osa-alueiden väliset riippuvuudet ovat myös tilastollisesti erittäin merkitseviä. Koulutulokkaan alkutesti on ollut erityis- ja luokanopettajien käytössä diagnostisena arviointivälineenä. Opettajat ovat pystyneet testin diagnostisten testiosioiden perusteella selvittämään oppilaan vahvuudet ja heikkoudet ja siten osanneet kohdentaa opetuksensa lasten yksilöllisten tarpeiden mukaan. Uusi Kouluvalmius testi on tarkoitettu suoritettavaksi koulutulokkaille ensimmäisten kouluviikkojen aikana.

Koulutulokkaan alkuvalmiuksien taso vaikuttaa hänen opiskelumenestykseensä koko alkuopetuksen ajan. Tämä näkyy selvästi samoilla oppilailla suoritetuissa jatkotutkimuksissa. Alkutestistä heikoimmat pistemäärät saaneet oppilaat ovat menestyneet lukemisen ja kirjoittamisen testeissä toisen luokan keväällä muita heikommin. Erot tulevat esiin lukemisen nopeudessa, virheettömyydessä ja sisällön ymmärtämisessä sekä sanelukirjoituksen virheellisyydessä. Edellä esitetyn perusteella on erittäin tärkeätä puuttua mahdollisimman varhaisessa vaiheessa lasten oppimista estäviin tekijöihin.