Koulutulokkaan alkutesti

Diagnostiset testit

Koulutulokkaan alkutesti

Varhaiskasvatus
(esikoulu ja koulutulokkaat)

Tekijät: Hanna-Sofia Poussu-Olli ja Tuula Merisuo-Storm

Testin kehittelyn tutkimusosan tekijä: Hanna-Sofia Poussu-Olli

Monipuolinen koulutulokkaan oppimislähtötason testi on tarkoitettu koulunsa aloittavien lasten taitojen kartoittamiseen, erityisesti niiden taitojen, jotka ennakoivat lukemisen ja kirjoittamisen sekä matemaattisten taitojen oppimisvalmiuksia. Testin avulla diagnosoidaan koulutulokkaan oppimiseen liittyviä osa-alueitayleisellä kielellisellä, auditiivisella, visuaalisella, matemaattisella ja muistin alueilla. Testipaketti sisältää opettajan ohjekirjan ja 25 oppilaan vihkoa. Opettajan ohjekirjassa on kuvattu testin normeeraus ja arvosteluohjeet. Jokaisesta testin osa-alueesta on summapisteistä tehdyt graafiset kuviot ja kokonaisarvosanajakaumat. Näistä testin käyttäjä pystyy vertaamaan testaamiensa omien oppilaittensa suorituksia testin normeerauksiin. Oppilaan vihon lopussa olevaan suoritusprofiilitaulukkoon kootaan tulokset, jonka perusteella voidaan lähteä suunnittelemaan oppilaan tarpeita vastaava opetus.

Testin yleinen osa-alue (7 tehtäväaluetta) mittaa oppilaan fonologista ja kielellistä tietoisuutta, kielellistä päättelykykyä ja yleistä kielellistä valmiutta. Auditiivinen osa-alueessa (9 tehtäväaluetta) selvitetään oppilaan auditiivisen hahmottamisen taitoja: mm. äänne-erottelua, äänteen keston ja tavu-, sana- ja rytmiparien erottelua ja sanan kokoamista äänteistä. Visuaalinen osa-alue (6 tehtäväaluetta) sisältää kuvaerotteluja ja -täydentämisiä, samanlaisuuksien ja erilaisuuksien löytämistä, tavu- ja sanaerotteluja. Matemaattisessa osa-alueessa (6 tehtäväaluetta) kontrolloidaan numeroiden merkitsemistä, määrien laskemista, numerojonojen täydentämistä, kuvioiden löytämistä ja laskemista sekä matemaattista päättelykykyä. Muistitehtävät sisältävät (4 tehtäväaluetta) numero- ja kirjainsarjojen toistamisia, luetun tarinan sisällön muistamista ja ymmärtämistä sekä lauseiden tunnelman ymmärtämistä.