Kehittyvä lukeminen ja kirjoittaminen, 1-2.lk

Opetusmateriaalit, raportit ja kirjat

Kehittyvä lukeminen ja kirjoittaminen, 1-2.lk

Opetusmateriaalit, raportit ja kirjat

1. ja 2. luokat

Tekijät: Hanna-Sofia Poussu-Olli ja Satu Järvinen

Tutkimus selvittää perusopetuksen 1 – 2 luokkalaisten kirjoittamisen, kuullun ja luetun ymmärtämisen taitoja, joita on mitattu tätä tutkimusta varten kehitetyillä seulonta- ja diagnostisilla testeillä. Tutkimuksessa on ollut 133 alkuopetuksen oppilasta, joista tyttöjä 63 ja poikia 70. Tutkimuksen alue jakautuu kahteen tutkimusmenetelmään, joista ensimmäinen on seulontatutkimus ja toinen diagnostinen tutkimus. Seulontatutkimuksen tarkoituksena on erottaa lukihäiriöiset niistä oppilaista, joilla ei ole vastaavia ongelmia. Diagnostiset testit molemmilla luokilla sisältävät kolme osa-aluetta: auditiivisen, visuaalisen ja tekstin ymmärtämisen. Kaikki edellä mainitut osa-alueet sisältävät myös muistitehtäviä.

Tutkimustuloksia esitetään koko koehenkilöryhmän tulosten kuvauksina sekä tyttöjen ja poikien suoritusten eroina. Tutkimuksessa heikosti menestyneiden oppilaiden tuloksia verrataan muun tutkimusjoukon suorituksiin. Tutkimustulosten analysoinnissa on käytetty suoria jakaumia, t-testiä, varianssianalyysiä, korrelaatioita ja ristiintaulukointia. Tutkimustulokset on esitetty graafisina kuvioina ja taulukoina. Diagnostisten testiosioiden avulla selvitetään lasten suoritusprofiilit.

Tulosten mukaan alkuopetuksessa osa-aikaista erityisopetusta tarvitsevien osuus on yli 15 prosenttia. Poikien menestyminen niin seulonta- kuin diagnostisissa testeissä on selvästi heikompaa verrattuna tyttöihin. Tosin erot tasoittuvat toisen luokan kevätlukukauden loppuun mennessä. Kirjoittamisen virheanalyysit osoittavat, että kirjoitusvirheiden laatu muuttuu toiselle luokalle tultaessa. Ensiluokkalaisten tekemät virheet ovat suurelta osalta omissioita, jotka kertovat pitkittyneistä fonologisista prosesseista. Toisen luokan tuloksista voidaan päätellä, että nimenomaan auditiivista erottelua vaativissa fonologisissa prosesseissa on tapahtunut korjaantumista. Edelleen virheanalyysit osoittavat, että oppilaiden ongelmat kasaantuvat selvimmin toisella luokalla tietyille oppilaille. Diagnostisissa testeissä sukupuolten välinen ero tulee selvimmin esiin auditiivisessa hahmottamisessa poikien ollessa heikompia kuin tytöt. Huolimatta siitä, että auditiivisen alueen tulokset pojilla ovat heikommat kuin tyttöjen, he kuitenkin pärjäävät lähes yhtä hyvin kuin tytöt kuullun ja luetun tekstin ymmärtämisessä. Ongelmista huolimatta poikien kielellinen päättelykyky on hyvä. Lukiryhmän tulokset ovat molemmilla luokilla merkitsevästi heikommat muihin tutkimuksen oppilaisiin verrattuna. Seulonta- ja diagnostisten testien tulosten välillä on merkittävä korrelaatio. Tuloksista nähdään oppilaiden yksilölliset suoritusprofiilit, joiden mukaan pystytään suunnittelemaan oppilaille yksilöllistä korjaava opetusta.